Doručení a platba

Dodací a platební podmínky

 

5.1.Prodávající nabízí zboží dle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků, umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

 

5.2.Prodávající se zavazuje dodat zboží, které je předmětem uzavřené smlouvy, ve lhůtě do 5 pracovních dnů prostřednictvím přepravce. V případě nepředvídatelných okolností (vyšší moc) se může dodací doba prodloužit. O tom je Prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího mailem. Cena za doručení jedné objednávky Českou poštou je 5 Eur (přepočítáno aktuálním kurzem na Kč) respektive 120Kč při Packete.


5.3.Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v objednávce kupujícího, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, zboží nepřevezme do 14 pracovních dnů po uplynutí lhůty uvedené v uzavřené kupní smlouvě, vzniká Prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky a to ve smyslu § 420 občanského zákoníku. Po uplynutí 14 pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen zboží převzít, je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a předat zboží třetí osobě. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení, přestože bylo o místě a čase předem prokazatelně informováno, a požaduje opětovné doručení zboží,

 

5.4.V případě, že Prodávající zajistí přepravu zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, a kupující byl o místě a čase předem prokazatelně informován, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat zápis o doručení a předání zboží. Třetí osoba zmocněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit Prodávajícímu nebo přepravci písemné zmocnění. Zboží se považuje za převzaté ve smyslu bodu 10.2. těchto Obchodních podmínek pro spotřebitele.

 

5.5.Kupující je povinen, za přítomnosti přepravce, zkontrolovat zboží a jeho obal, bezprostředně při jeho dodání. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozeno, je povinen tuto skutečnost oznámit přepravci. V případě zjištění poškození zboží nebo jeho obalu při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodový zápis), jehož správnost potvrdí přepravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného Prodávajícímu může Prodávající po uzavření škodní události s přepravcem poskytnout slevu na zboží, poškození opravit a v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží, případně postupovat jiným zákonným způsobem.

 

5.6.Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží Prodávajícím ve lhůtě uvedené v 5.2. Obchodních podmínek pro spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy a Prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou kupní cenu.

 

5.7.Kupní cenu může kupující uhradit způsobem zvoleným v objednávce z následujících možností: Platba v hotovosti, na dobírku, kartou přes platební bránu Stripe.