Reklamační řád

Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

 

 

8.1.Na vyřizování reklamací se vztahují tyto Obchodní podmínky pro spotřebitele.

 

8.2.Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které je předmětem uzavřené smlouvy prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu Prodávajícího.

 

8.3.Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu spolu se záručním listem nebo dokladem o koupi.

 

8.4.Reklamace vyřizuje Prodávající v pracovních dnech a to osobně, telefonicky nebo písemně. Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci v kterékoli provozovně Prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 1 2 zákona č . 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") tak, že doručí zboží do sídla Prodávajícího na adresu DIARA, sro, Tehelná 19, 917 01 Trnava spolu s kopií platného dokladu o zakoupení, a vyplní formulář na uplatnění reklamace a doručí ho Prodávajícímu. Podobu formuláře určí Prodávající a jeho vzor umístí na své internetové stránce. Reklamační formulář lze stáhnoutZDE(kliknutím se zobrazí reklamační formulář). Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Reklamační řízení zboží, které lze objektivně doručit Prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

i.doručení vyplněného formuláře k uplatnění reklamace,

ii.doručení reklamovaného zboží,

iii.doručení dokladu o koupi.

Pokud kupující zásilku doručuje poštou, Prodávající doporučuje zásilku se zbožím pojistit. Zboží zaslané na dobírku Prodávající nepřebírá. Prodávající doporučuje zboží vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace.

 

8.6.Kupující může uplatnit reklamaci v kterékoli provozovně Prodávajícího, ve které je přijetí reklamace možné s ohledem na prodávané zboží nebo u určené osoby. Určená osoba může reklamaci vyřídit pouze předáním opraveného výrobku, jinak reklamaci postoupí Prodávajícímu k vyřízení. V provozovně au určené osoby musí být během provozní doby přítomný zaměstnanec pověřen vyřizovat reklamace.

 

8.7.Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve formě emailové zprávy nebo v jiné písemné podobě, ve které je povinen přesně označit vady zboží. Prodávající je povinen poučit kupujícího o jeho právech, která mu vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

 

8.8.Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občanského zákoníku uplatňuje, je Prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle ust. § 2 písm. m) Zákona (předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí) ihned, ve složitějších případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje Prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma smluvními stranami (např. emailovou zprávou nebo doporučeným dopisem) a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím jen na základě odborného posouzení (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže Prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady související s odborným posouzením zboží. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňující zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

 

8.9.Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Zašle-li kupující zboží na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost Prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

 

8.10.Nárok na uplatnění záruky u Prodávajícího kupujícím nevzniká zejména:

1.nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu a příslušenství zboží,

2.uplynutím záruční doby zboží,

3.mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,

4.používáním zboží v podmínkách v rozporu s návodem k použití zboží,

5.neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,

6.neodborným zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby,

7.běžným opotřebením zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží.

 

8.11.Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

1.předáním opraveného zboží,

2.výměnou zboží,

3.vrácením kupní ceny zboží,

4.vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

5.písemnou výzvou k převzetí Prodávajícím určeného plnění,

6.odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

 

8.12.Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, má-li kupující možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

8.13.Záruční doba je 24 měsíců (pokud není pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba) a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

 

8.14.Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

 

8.15.V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží. Kupující v takovém případě obdrží doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží.

 

8.16.Záruční opravy, pokud vznikl nárok na uplatnění záruky, jsou bezplatné.

 

8.17.Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

 

8.18.Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Prodávající může vyřídit reklamaci tímto způsobem jen pokud mu tím nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

 

8.19.Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

 

8.20.Jde-li o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Totéž právo přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

 

8.21.Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

 

8.22.Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady a vady popsané kupujícím v reklamačním formuláři na uplatnění reklamace.

 

8.23.Pokud Prodávající vyřídí reklamaci odůvodněným zamítnutím reklamace, a kupující se domnívá, že vada zboží stále existuje a nebyla odstraněna, může si kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.

 

8.24.Výměna zboží za jiné v případě, že kupujícímu nevyhovuje velikost, tvar, typ apod., není možná.