Všeobecné obchodní podmínkyVŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  


Prodávající:

 

Obchodní jméno: DIARA SK, sro

Adresa: Tehelná 5763/19, 917 01 Trnava, Slovensko 

IČO : 47128739

Práva forma: Spol. s ro

Zapsaný: Obchodní rejstřík Okresního soudu Trnava, oddíl: Sro, vložka č.j. 31502/T

Zastoupen: Andrea Hečková

 

Emailová adresa: diara@diara.sk

Telefonní číslo: 0902 163 144

Poštovní adresa: Tehelná 5763/19, 917 01 Trnava, Slovensko 

Provoz: OC MAX TRNAVA, Ul.Ferka Urbánka 11, 917 01 Trnava, Slovensko 

Webová stránka: www.diarafashion.cz

 

Název banky: Slovenská spořitelna

IBAN: SK81 0900 0000 0050 4140 3116

BIC (SWIFT): GIBASKBX

 

(dále jen „Prodávající“)

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Inspektorát SOI pro Trnavský kraj

Pekařská 23, 91701, Trnava

Odbor výkonu dozoru

Tel. čj. 033/5512 689

fax č. 033/5512 690

 

Preambule

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „Obchodní podmínky pro spotřebitele") stanoví práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího – spotřebitele (také jako „kupující“ nebo „zákazník"), vyplývající z kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu Prodávajícího.

 

Článek I.

Všeobecná ustanovení

 

1.1.Kupujícím se ve smyslu této ČÁSTI I. Obchodních podmínek pro spotřebitele rozumí spotřebitel.

 

1.2.Spotřebitelem je ve smyslu těchto Obchodních podmínek pro spotřebitele dle § 2 písm. a) zákona 250/2007 o ochraně spotřebitele fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

 

1.3.Pro uzavření kupní smlouvy a následné plnění práv a povinností, kupující jako spotřebitel ve smyslu platných právních předpisů poskytne tyto osobní údaje: jméno, příjmení, poštovní a fakturační adresu, e-mailový kontakt,

 

1.4.Obchodní podmínky pro spotřebitele jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že Prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, v níž si dohodnou podmínky rozdílné od těchtoObchodních podmínek pro spotřebitele, bude se jejich smluvní vztah vykládat ve smyslu písemně uzavřené kupní smlouvy.

 

Článek II.

Uzavření kupní smlouvy

 

2.1.Kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením resp. akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího Prodávajícím ve formě vyplněné a odeslané objednávky s povinností platby na internetové stránce Prodávajícího (dále jen „Objednávka“).

 

2.2.Závazné akceptování návrhu provede Prodávající nejpozději ve lhůtě do 3 pracovních dnů po odeslání objednávky kupujícím. Závazné akceptování návrhu bude provedeno prostřednictvím zaslané elektronické pošty o akceptování objednávky na emailovou adresu kupujícího, kterou zadal při vyplňování objednávky. Prodávající akceptuje objednávku až po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím. Závazné akceptování návrhu zaslané elektronickou poštou bude označeno jako "Potvrzení objednávky".

 

2.3.Elektronická pošta Prodávajícího, zaslaná na emailovou adresu kupujícího po odeslání jeho objednávky, označená jako „Oznámení o přijetí objednávky“, „Přijetí objednávky“, „Návrh na změnu objednávky“ apod. nemá účinky závazného akceptování návrhu tj. uzavření kupní smlouvy, ale má jen informativní charakterpříp. je novým návrhem Prodávajícího o možnosti uplatnění slevy z kupní ceny, poskytnutí zboží jiné jakosti, jiné formy doručení apod. V případě, že Prodávající před uzavřením smlouvy tj. před zasláním závazného akceptování návrhu zašle kupujícímu návrh na změnu objednávky, kupní smlouva ve smyslu tohoto návrhu může být uzavřena jen v případě, že kupující takto změněný návrh akceptuje.

 

2.4.Závazné akceptování návrhu resp. objednávky obsahuje informace zejména o: specifikaci zboží jako předmětu kupní smlouvy, ceně zboží a/nebo jiných služeb, dodací lhůtě zboží, místě, kde má být zboží dodáno, o ceně, podmínkách, způsobu a termínu doručení zboží a pod.

 

Článek III.

Práva a povinnosti prodávajícího

 

3.1.Prodávající je povinen zejména:

i.po uzavření smlouvy tj. po závazném akceptování objednávky dodat kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně,

 

ii.zajistit, aby předmětné zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,

iii.doručit kupujícímu (v elektronické nebo fyzické podobě) veškeré podklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v českém jazyce, daňový doklad).

 

3.2.Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny ze strany kupujícího za objednané zboží.

 

3.3.Při osobním odběru zboží má Prodávající právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží, příp. předložením potvrzujícího emailu o akceptování objednávky a to za účelem jeho identifikace tj. zda se zboží skutečně předává osobě, která uzavřela kupní smlouvu na dálku.

 

Článek IV.

Práva a povinnosti kupujícího

 

4.1.Kupující je povinen zejména:

i.uhradit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu, včetně nákladů na doručení zboží,

ii.převzít objednané nebo zaplacené zboží,

iii.potvrdit převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

 

4.2.Kupující má právo na doručení zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptování objednávky.

 

Článek V.

Dodací a platební podmínky

 

5.1.Prodávající nabízí zboží dle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků, umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

 

5.2.Prodávající se zavazuje dodat zboží, které je předmětem uzavřené smlouvy, ve lhůtě do 5 pracovních dnů prostřednictvím přepravce. V případě nepředvídatelných okolností (vyšší moc) se může dodací doba prodloužit. O tom je Prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího mailem. Cena za doručení jedné objednávky Českou poštou je 5 Eur (přepočítáno aktuálním kurzem na Kč) respektive 120Kč při Packete.


5.3.Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v objednávce kupujícího, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, zboží nepřevezme do 14 pracovních dnů po uplynutí lhůty uvedené v uzavřené kupní smlouvě, vzniká Prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky a to ve smyslu § 420 občanského zákoníku. Po uplynutí 14 pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen zboží převzít, je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a předat zboží třetí osobě. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení, přestože bylo o místě a čase předem prokazatelně informováno, a požaduje opětovné doručení zboží,

 

5.4.V případě, že Prodávající zajistí přepravu zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, a kupující byl o místě a čase předem prokazatelně informován, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat zápis o doručení a předání zboží. Třetí osoba zmocněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit Prodávajícímu nebo přepravci písemné zmocnění. Zboží se považuje za převzaté ve smyslu bodu 10.2. těchto Obchodních podmínek pro spotřebitele.

 

5.5.Kupující je povinen, za přítomnosti přepravce, zkontrolovat zboží a jeho obal, bezprostředně při jeho dodání. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozeno, je povinen tuto skutečnost oznámit přepravci. V případě zjištění poškození zboží nebo jeho obalu při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodový zápis), jehož správnost potvrdí přepravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného Prodávajícímu může Prodávající po uzavření škodní události s přepravcem poskytnout slevu na zboží, poškození opravit a v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží, případně postupovat jiným zákonným způsobem.

 

5.6.Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží Prodávajícím ve lhůtě uvedené v 5.2. Obchodních podmínek pro spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy a Prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou kupní cenu.

 

5.7.Kupní cenu může kupující uhradit způsobem zvoleným v objednávce z následujících možností: Platba v hotovosti, na dobírku, kartou přes platební bránu Stripe.

 

 

Článek VI.

Kupní cena

 

6.1.Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě, včetně nákladů na doručení zboží (dále jen „kupní cena“) formou hotovostní platby, dobírkou v místě dodání zboží, nebo předem kartou přes platební bránu Stripe uvedený v závazné akceptaci objednávky.

 

 

6.2.Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za objednané zboží ve lhůtě dle uzavřené kupní smlouvy, nejpozději však při dodání zboží.

 

6.3.Zaplatí-li kupující Prodávajícímu kupní cenu za zboží objednané ve smyslu uzavřené kupní smlouvy, kupující může odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR.

 

Článek VII.

Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

 

7.1.Vlastnické právo objednaného zboží, přechází na kupujícího jeho převzetím na místě dodání určeném v objednávce kupujícího.

 

7.2.Nebezpečí škody na zboží, které je předmětem uzavřené kupní smlouvy, přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od Prodávajícího resp. osobou jím pověřenou.

 

Článek VIII.

Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

 

 

8.1.Na vyřizování reklamací se vztahují tyto Obchodní podmínky pro spotřebitele.

 

8.2.Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které je předmětem uzavřené smlouvy prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu Prodávajícího.

 

8.3.Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu spolu se záručním listem nebo dokladem o koupi.

 

8.4.Reklamace vyřizuje Prodávající v pracovních dnech a to osobně, telefonicky nebo písemně. Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci v kterékoli provozovně Prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 1 2 zákona č . 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") tak, že doručí zboží do sídla Prodávajícího na adresu DIARA, sro, Tehelná 19, 917 01 Trnava spolu s kopií platného dokladu o zakoupení, a vyplní formulář na uplatnění reklamace a doručí ho Prodávajícímu. Podobu formuláře určí Prodávající a jeho vzor umístí na své internetové stránce. Reklamační formulář lze stáhnoutZDE(kliknutím se zobrazí reklamační formulář). Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Reklamační řízení zboží, které lze objektivně doručit Prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

i.doručení vyplněného formuláře k uplatnění reklamace,

ii.doručení reklamovaného zboží,

iii.doručení dokladu o koupi.

Pokud kupující zásilku doručuje poštou, Prodávající doporučuje zásilku se zbožím pojistit. Zboží zaslané na dobírku Prodávající nepřebírá. Prodávající doporučuje zboží vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace.

 

8.6.Kupující může uplatnit reklamaci v kterékoli provozovně Prodávajícího, ve které je přijetí reklamace možné s ohledem na prodávané zboží nebo u určené osoby. Určená osoba může reklamaci vyřídit pouze předáním opraveného výrobku, jinak reklamaci postoupí Prodávajícímu k vyřízení. V provozovně au určené osoby musí být během provozní doby přítomný zaměstnanec pověřen vyřizovat reklamace.

 

8.7.Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve formě emailové zprávy nebo v jiné písemné podobě, ve které je povinen přesně označit vady zboží. Prodávající je povinen poučit kupujícího o jeho právech, která mu vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

 

8.8.Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občanského zákoníku uplatňuje, je Prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle ust. § 2 písm. m) Zákona (předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí) ihned, ve složitějších případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje Prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma smluvními stranami (např. emailovou zprávou nebo doporučeným dopisem) a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím jen na základě odborného posouzení (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže Prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady související s odborným posouzením zboží. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňující zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

 

8.9.Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Zašle-li kupující zboží na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost Prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

 

8.10.Nárok na uplatnění záruky u Prodávajícího kupujícím nevzniká zejména:

1.nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu a příslušenství zboží,

2.uplynutím záruční doby zboží,

3.mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,

4.používáním zboží v podmínkách v rozporu s návodem k použití zboží,

5.neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,

6.neodborným zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby,

7.běžným opotřebením zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží.

 

8.11.Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

1.předáním opraveného zboží,

2.výměnou zboží,

3.vrácením kupní ceny zboží,

4.vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

5.písemnou výzvou k převzetí Prodávajícím určeného plnění,

6.odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

 

8.12.Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, má-li kupující možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

8.13.Záruční doba je 24 měsíců (pokud není pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba) a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

 

8.14.Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

 

8.15.V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží. Kupující v takovém případě obdrží doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží.

 

8.16.Záruční opravy, pokud vznikl nárok na uplatnění záruky, jsou bezplatné.

 

8.17.Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

 

8.18.Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Prodávající může vyřídit reklamaci tímto způsobem jen pokud mu tím nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

 

8.19.Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

 

8.20.Jde-li o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Totéž právo přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

 

8.21.Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

 

8.22.Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady a vady popsané kupujícím v reklamačním formuláři na uplatnění reklamace.

 

8.23.Pokud Prodávající vyřídí reklamaci odůvodněným zamítnutím reklamace, a kupující se domnívá, že vada zboží stále existuje a nebyla odstraněna, může si kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.

 

8.24.Výměna zboží za jiné v případě, že kupujícímu nevyhovuje velikost, tvar, typ apod., není možná.

 

Článek IX.

Ochrana osobních údajů

 

9.1.Prodávající přijal přiměřená technická, organizační a personální opatření odpovídající způsobu zpracování osobních údajů, přičemž vzal v úvahu zejména použitelné technické prostředky, důvěrnost a důležitost zpracovávaných osobních údajů, jakož i rozsah možných rizik, která jsou způsobilá narušit bezpečnost nebo funkčnost jeho informačních systémů ve smyslu zákona čj. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR podle těchtopravidel zpracování.

 

Článek X.

Odstoupení od kupní smlouvy

 

10.1.Kupující má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu za podmínek upravených zákonem č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží"). Kupující má právo v rámci této lhůty zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném" obchodě. Používání zboží a jeho následné vrácení Prodávajícímu je možné posuzovat jako odzkoušení. Kupující může odstoupit od smlouvy, předmětem které je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

10.2.Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne převzetí zboží. Zboží se považuje za převzaté:

 

- když kupující nebo jím určená třetí osoba převezme zboží; nebo

- když kupující nebo jím určená třetí osoba převezme zboží, které bylo dodáno jako poslední (pokud se zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodává odděleně); nebo

- pokud kupující nebo jím určená třetí osoba převezme poslední díl nebo kus (pokud se dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů); nebo

- když kupující nebo jím určená třetí osoba převezme první dodané zboží (pokud je zboží dodáváno opakovaně během vymezeného období).

 

10.3.Odstoupení od smlouvy může kupující uplatnit u Prodávajícího v listinné podobě prostřednictvím správně vyplněného a podepsaného formuláře pro odstoupení od smlouvy

- zaslaného poštou na adresu Prodávajícího nebo

- prokazatelně předaného Prodávajícímu.

Formulář na odstoupení od smlouvy lze stáhnoutzde (kliknutím se Vám zobrazí formulář); po uzavření smlouvy Prodávající zašlete vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy kupujícímu na jeho e-mailovou adresu.

 

10.4.Lhůta k odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle nebo předá Prodávajícímu správně vyplněný a podepsaný vzorový formulář o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. smlouvy musí obsahovat údaje v něm požadované, minimálně:

- přesnou specifikaci zboží,

- datum objednání,

- jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů,

- adresa spotřebitele/spotřebitelů,

- podpis spotřebitele/spotřebitelů.

 

10.5.Po odstoupení od smlouvy Prodávající vrátí kupujícímu veškeré platby, které mu uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží kupujícímu. Prodávající není povinen vrátit dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízí Prodávající. Platby budou kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude Prodávajícímu doručen vyplněný vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.

 

10.6.Kupující je povinen zboží spolu s příslušenstvím jako návod, záruční list nebo doklad o zaplacení zaslat zpět na adresu Prodávajícího, nebo jej fyzicky doručit na adresu Prodávajícího nejpozději do 14 dnů ode dne předání správně vyplněného a podepsaného vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na poště nebo osobně. předaného Prodávajícímu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14-ti denní lhůty. Pokud zboží posílá kupující poštou, Prodávající jej doporučuje zboží pojistit. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Zásilky na dobírku Prodávající nepřebírá.

 

10.7.Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující. Pokud zboží vzhledem k jeho povaze nelze vrátit poštou, předpokládaný odhad těchto nákladů kupujícího je 10,- Eur

 

10.8.Kupující odpovídá za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Odstoupí-li kupující od smlouvy a doručí Prodávajícímu zboží, které je použito a je poškozeno nebo neúplné, Prodávající má vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. Prodávající má právo požadovat od kupujícího náhradu škody. Pokud kupující náhradu škody dobrovolně neuhradí, Prodávající je oprávněn podat vůči kupujícímu žalobu o náhradu takto vzniklé škody u příslušného soudu.

 

10.9.Odstoupí-li kupující od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.

 

10.10.Pokud kupující nesplní některou z jeho povinností uvedených v tomto Článku X., odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a Prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné zaplacené platby kupujícímu; Prodávající má v tomto případě nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu .

 

10.11.Důkazní břemeno o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese kupující.

 

10.12.Kupující nemůže odstoupit od smlouvy předmětem které je

- prodej zboží, jehož cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který Prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,

- prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,

- prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

- prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

- prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,

- provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal Prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy Prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

 

 

10.13.Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě nemožnosti plnění kupní smlouvy dle § 575 a násl. Občanského zákoníku. Jako nemožnost plnění je možno posoudit případy jako vyprodání zásob výrobce, nedostupnost zboží výrobce, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností Prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení všeho úsilí, které lze od Prodávajícího spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě nebo ceně určené těmito Obchodními podmínkami pro spotřebitele pod. Prodávající je povinen o této skutečnosti informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou cenu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to způsobem jakým kupující cenu uhradil, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy iv případě, že kupující nepřevzal zboží do 14 pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen toto zboží převzít.

 

Článek XI.

Alternativní řešení sporů

 

11.1.Kupující - spotřebitel má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu v případě, že nebyl spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva. Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále pouze „návrh“) subjektu alternativního řešení sporů, pokud Prodávající na žádost o nápravu podle předchozí věty odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání. Subjekty alternativního řešení sporů jsou orgány a oprávněné právnické osoby ve smyslu § 3 zákona č . 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů, a to např. Slovenská obchodní inspekce, přičemž kupující - spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů na který se obrátí.

11.2.Kupující - spotřebitel při podání návrhu postupuje ve smyslu § 12 zákona č.j. 391/2015 Zz o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Alternativním řešením sporů lze urovnat spor mezi kupujícím - spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývající ze spotřebitelské smlouvy resp. související se spotřebitelskou smlouvou. Hodnota sporu, který se urovnává alternativním řešením sporů, musí přesahovat částku 20,- Eur. Subjekt alternativního řešení sporů může požadovat od kupujícího - spotřebitele poplatek za zahájení alternativního řešení sporu; tento poplatek nesmí přesáhnout částku pět eur včetně daně z přidané hodnoty. Subjekt alternativního řešení sporů může požadovat zaplacení poplatku nejprve současně se zasláním oznámení o zahájení alternativního řešení sporu.

 

11.3. Kupující - spotřebitel je oprávněn použít platformu řešení sporů online (dále jen jako "RSO") k řešení svých sporů, v jazyce, který si zvolí. Kupující - spotřebitel může k alternativnímu řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Kupující - spotřebitel při předkládání podání platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující - spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

 

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

 

12.1.Je-li kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

 

12.2.Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím listovních zásilek.

 

12.3.Smluvní vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami pro spotřebitele se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, zákona č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu a dalšími právními předpisy, kterými se řídí vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem.

 

12.4.Pokud kupující dá prokazatelný souhlas s těmito Obchodními podmínkami pro spotřebitele a zašle závaznou objednávku, uzavřená kupní smlouva se řídí těmito Obchodními podmínkami pro spotřebitele, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

 

V Trnavě, dne 28.12.2021